erb Teplý Vrcherb Teplý Vrch
Oficiálna stránka obce

Teplý Vrch

Najnovšie správy a oznamy

Pozvánka - Zasadnutie OZ
P O Z V Á N K A   V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnk

Vymenovanie zapisovateľa MVK
Vymenovanie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie (MVK) v obci Teplý Vrch vo Voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018

Delegovanie člena a náhradníka do MVK
DELEGOVANIE ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE V OBCI TEPLÝ VRCH   Podľa § 169 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach v&y

Oznam - miesto a lehota na doručenie kandidátnych listín
OZNAM MIESTO A LEHOTA NA DORUČENIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN V OBCI TEPLÝ VRCH            Podľa § 17

OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu
OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu

Počasie online

mestá a obce
Rýchly kontakt
Tel: 047 56 96 255
Mobil: 0903 406 918
Email: ocu@teplyvrch.com

 
Logo APRG

Logo RRA

Pozvánka - Zasadnutie OZ

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam na deň
22.03.2018 (Štvrtok) o 18.00 hod.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Teplom Vrchu.

Zasadnutie sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu.
Za hlavné body programu navrhujem:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informatívna správa o činnosti ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského v Teplom Vrchu
5. Informatívna správa o projektových zámeroch
6. Informatívna správa o prevádzke rekreačného zariadenia Drieňok s.r.o., Teplý Vrch
7. Rôzne /Diskusia
8. Záver

                                                                                           Janka Janšová
                                                                                           starostka obce

templatemo.com

Navštívte aj tieto stránky: