Teplý Vrch » Vitajte na našej webstránke..


erb Teplý Vrcherb Teplý Vrch
Oficiálna stránka obce

Teplý Vrch

Najnovšie správy a oznamy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Výberové konanie

Pozvánka - Zasadnutie OZ
P O Z V Á N K A V zmysle zákona  SNR  č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  z

Pozvánka - Zasadnutie OZ
V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam na deň 22.03.2018 (Štvrtok) o 18.00 hod. zasadnut

Štandardy kvality
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Návrh rozpočtu
Dňa 14.11.2017 bol na úradnej tabuli a na stránke obce www.teplyvrch.com v sekcii "Dokumenty obce" zverejnený návrh rozpočtu obce Teplý Vrch na rok 2018.&n

Počasie online

mestá a obce
Rýchly kontakt
Tel: 047 56 96 255
Mobil: 0903 406 918
Email: ocu@teplyvrch.com

 
Logo APRG

Logo RRA

Pozvánka - Zasadnutie OZ

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam na deň
22.03.2018 (Štvrtok) o 18.00 hod.
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Teplom Vrchu.

Zasadnutie sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu.
Za hlavné body programu navrhujem:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informatívna správa o činnosti ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského v Teplom Vrchu
5. Informatívna správa o projektových zámeroch
6. Informatívna správa o prevádzke rekreačného zariadenia Drieňok s.r.o., Teplý Vrch
7. Rôzne /Diskusia
8. Záver

                                                                                           Janka Janšová
                                                                                           starostka obce

templatemo.com

Navštívte aj tieto stránky: