Teplý Vrch » Vitajte na našej webstránke..


erb Teplý Vrcherb Teplý Vrch
Oficiálna stránka obce

Teplý Vrch

Najnovšie správy a oznamy

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Výberové konanie

Pozvánka - Zasadnutie OZ
P O Z V Á N K A V zmysle zákona  SNR  č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  z

Pozvánka - Zasadnutie OZ
V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam na deň 22.03.2018 (Štvrtok) o 18.00 hod. zasadnut

Štandardy kvality
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Návrh rozpočtu
Dňa 14.11.2017 bol na úradnej tabuli a na stránke obce www.teplyvrch.com v sekcii "Dokumenty obce" zverejnený návrh rozpočtu obce Teplý Vrch na rok 2018.&n

Počasie online

mestá a obce
Rýchly kontakt
Tel: 047 56 96 255
Mobil: 0903 406 918
Email: ocu@teplyvrch.com

 
Logo APRG

Logo RRA

Pozvánka - Zasadnutie OZ

erb.gif

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona  SNR  č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov zvolávam na deň

26.04.2018 (Štvrtok) o 18.00 hod.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Teplom Vrchu.

Zasadnutie sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu

 

Za hlavné body programu navrhujem:

1.   Otvorenie

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Kontrola plnenia uznesení

4.   Informatívna správa riaditeľa ZŠ s MŠ  o činnosti ZŠ s MŠ P. E.       

      Dobšinského v Teplom Vrchu

5.   Návrh na schválenie VZN č. 1/2018 o prevádzkovom poriadku verejného     

      detského ihriska

6.   Návrh na projektové zámery pre MAS Malohont

7.   Informatívna správa o prevádzke rekreačného zariadenia Drieňok s.r.o.,

      Teplý Vrch

8.   Rôzne/Diskusia

9.   Schválenie uznesení

10. Záver

 

 

..........................................

                                                                                            Janka Janšová

                                                                                                          Starostka obce

templatemo.com

Navštívte aj tieto stránky: