erb Teplý Vrcherb Teplý Vrch
Oficiálna stránka obce

Teplý Vrch

Najnovšie správy a oznamy

Pozvánka - Zasadnutie OZ
P O Z V Á N K A   V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnk

Vymenovanie zapisovateľa MVK
Vymenovanie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie (MVK) v obci Teplý Vrch vo Voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018

Delegovanie člena a náhradníka do MVK
DELEGOVANIE ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE V OBCI TEPLÝ VRCH   Podľa § 169 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach v&y

Oznam - miesto a lehota na doručenie kandidátnych listín
OZNAM MIESTO A LEHOTA NA DORUČENIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN V OBCI TEPLÝ VRCH            Podľa § 17

OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu
OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu

Počasie online

mestá a obce
Rýchly kontakt
Tel: 047 56 96 255
Mobil: 0903 406 918
Email: ocu@teplyvrch.com

 
Logo APRG

Logo RRA

Výberové konanie na zástupcu v MŠ

Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch, Teplý Vrch 57, 98023

Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch, Teplý Vrch 57, v zastúpení Mgr. Vladimírom Palkovičom, riaditeľom školy vyhlasuje   podľa § 5 ods.3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

VÝBEROVÉ    KONANIE

na obsadenie funkcie

zástupcu riaditeľa Základnej školy s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch 57,  pre  materskú školu

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

-          vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z.  o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č.437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov;

-          najmenej 5 rokov pedagogickej praxe;

-          vykonanie prvej atestácie;

-          spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;

-          občianska a morálna bezúhonnosť;

-          zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti);

-          komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti;

-          spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku;

-          pozitívny vzťah k deťom;

-          znalosť všeobecnej školskej legislatívy;

-          znalosť práce s PC vítaná;

-          vítané ukončené funkčné vzdelávanie. 

Zoznam požadovaných dokladov

-          písomná prihláška o účasť na výberovom konaní,

-          doklady o vzdelaní (overené kópie), 

-          potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja materskej školy v rozsahu 1 – 2 strany/A4,

-          doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

-          lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie starší ako 3 mesiace),

-          písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 

-          čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,

-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

-          doklad o prvej atestácii – originál, resp. overená kópia,

-          doklad o ukončení funkčného vzdelávania (ak je absolvované)

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

 

Prihlášku do výberového konania, spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť  do

08.06.2017.  na  adresu:

 

Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského Teplý Vrch, Teplý Vrch

57, 98023

    

- v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom:

„Výberové konanie MŠ – neotvárať !“

 

 

Vyhlasovateľ  výberového    konania  si   vyhradzuje    právo   nezaradiť  do  výberového  konania

uchádzačov, ktorí  nespĺňajú  požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi

prihláseným uchádzačom, ktorí  spĺňajú  požadované  predpoklady, výberová komisia  najmenej 7

dní pred jeho konaním. 

 

V Teplom Vrch 17.05.2017          

                                                                                                                Mgr. Vladimír Palkovič                                 

                                                                                              riaditeľ školy  

templatemo.com

Navštívte aj tieto stránky: