erb Teplý Vrcherb Teplý Vrch
Oficiálna stránka obce

Teplý Vrch

Najnovšie správy a oznamy

Pozvánka - Zasadnutie OZ
P O Z V Á N K A V zmysle zákona  SNR  č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  z

Pozvánka - Zasadnutie OZ
V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam na deň 22.03.2018 (Štvrtok) o 18.00 hod. zasadnut

Štandardy kvality
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Návrh rozpočtu
Dňa 14.11.2017 bol na úradnej tabuli a na stránke obce www.teplyvrch.com v sekcii "Dokumenty obce" zverejnený návrh rozpočtu obce Teplý Vrch na rok 2018.&n

Zasadnutie OZ
    P O Z V Á N K A  V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien

Počasie online

mestá a obce
Rýchly kontakt
Tel: 047 56 96 255
Mobil: 0903 406 918
Email: ocu@teplyvrch.com

 
Logo APRG

Logo RRA

Zasadnutie OZ - pozvánka

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona  SNR  č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov zvolávam na deň

22.08.2017 (Utorok) o 18.00 hod.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva                                                                     v Teplom Vrchu.

Zasadnutie sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu

 

Za hlavné body programu navrhujem:

1.   Otvorenie

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Kontrola plnenia uznesení

4.   Návrh na schválenie finančných prostriedkov na opravu strechy OÚ s KD

5.   Informatívna správa o obecnej  prevádzke rekreačného zariadenia Drieňok     

      Teplý Vrch, s.r.o., a iné

6.   Rôzne/Diskusia

7.   Schválenie uznesení

8.   Záver

 

 

 

 

Janka Janšová v.r.

  starostka obce

templatemo.com

Navštívte aj tieto stránky: