erb Teplý Vrcherb Teplý Vrch
Oficiálna stránka obce

Teplý Vrch

Najnovšie správy a oznamy

E-mail adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OVK
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR v r. 2019:  

Pozvánka - Zasadnutie OZ
P O Z V Á N K A   V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnk

Vymenovanie zapisovateľa MVK
Vymenovanie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie (MVK) v obci Teplý Vrch vo Voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018

Delegovanie člena a náhradníka do MVK
DELEGOVANIE ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE V OBCI TEPLÝ VRCH   Podľa § 169 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach v&y

Oznam - miesto a lehota na doručenie kandidátnych listín
OZNAM MIESTO A LEHOTA NA DORUČENIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN V OBCI TEPLÝ VRCH            Podľa § 17

Počasie online

mestá a obce
Rýchly kontakt
Tel: 047 56 96 255
Mobil: 0903 406 918
Email: ocu@teplyvrch.com

 
Logo APRG

Logo RRA

Zasadnutie OZ - pozvánka

P O Z V Á N K A

V zmysle zákona  SNR  č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov zvolávam na deň

22.08.2017 (Utorok) o 18.00 hod.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva                                                                     v Teplom Vrchu.

Zasadnutie sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu

 

Za hlavné body programu navrhujem:

1.   Otvorenie

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.   Kontrola plnenia uznesení

4.   Návrh na schválenie finančných prostriedkov na opravu strechy OÚ s KD

5.   Informatívna správa o obecnej  prevádzke rekreačného zariadenia Drieňok     

      Teplý Vrch, s.r.o., a iné

6.   Rôzne/Diskusia

7.   Schválenie uznesení

8.   Záver

 

 

 

 

Janka Janšová v.r.

  starostka obce

templatemo.com

Navštívte aj tieto stránky: