Teplý Vrch » Vitajte na našej webstránke..


erb Teplý Vrcherb Teplý Vrch
Oficiálna stránka obce

Teplý Vrch

Najnovšie správy a oznamy

OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu
OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu

OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov
o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov ...
o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Výberové konanie

Pozvánka - Zasadnutie OZ
P O Z V Á N K A V zmysle zákona  SNR  č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  z

Počasie online

mestá a obce
Rýchly kontakt
Tel: 047 56 96 255
Mobil: 0903 406 918
Email: ocu@teplyvrch.com

 
Logo APRG

Logo RRA

Zasadnutie OZ

 

 

P O Z V Á N K A 

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam na deň

 

16.11.2017 (Štvrtok) o 18.00 hod.

zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v Teplom Vrchu.

Zasadnutie sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu.

 

 

Za hlavné body programu navrhujem:

 

     1.            Zahájenie

     2.            Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

     3.            Kontrola plnenia uznesení

     4.            Informatívna správa o činnosti ZŠ s MŠ P.  E. Dobšinského v Teplom Vrchu

     5.            Príprava – jubilanti 2017, Mikuláš 2017, Vianočné trhy 2017

     6.            Informatívna správa o prevádzke rekreačného zariadenia Drieňok s.r.o., Teplý Vrch

     7.            Rôzne /Diskusia

     8.            Záver

 

 

 

 

                                                                        .....................................

      Janka Janšová

      starostka obce

templatemo.com

Navštívte aj tieto stránky: